sombra
foro rincon
 
         

periodo grupo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IA GRUPO CERO
1 elemento
elemento
IIA tamano_atomico IIIA IVA VA VIA VIIA elemento
elemento
2 elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
3 elemento
elemento
elemento
elemento
IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB
corchete
IB IIB elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
4 elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
5 elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
6 elemento
elemento
elemento
elemento
flechas elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
7 elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco
blanco blanco blanco elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
blanco blanco blanco elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
elemento
blanco
 
sombra